Βιώσιμη Ανάπτυξη & Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σήμερα εξίσου ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιούνται και τα προϊόντα/υπηρεσίες που προμηθεύονται.

Διαφορετικοί προμηθευτές συμμετέχουν στη διαδικασία προμηθειών, δημιουργώντας ένα μοντέλο μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων και πληροφοριών, που οδηγούν στην παροχή του τελικού προϊόντος στον πελάτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες πιέσεις που πηγάζουν από τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακόμα και στη υφιστάμενη δύσκολη οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. 

Στον Όμιλο ΟΤΕ αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις και διαμορφώνουμε μια πολιτική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα μας επιτρέπει:

  • Την αποφυγή κινδύνων που απορρέουν από τη συνεργασία με προμηθευτές που παρουσιάζουν ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά ή/και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Την μεγιστοποίηση της ποιόητατας και της αξίας του τελικού προϊόντος, με το ελάχιστο δυνατό κόστος
  • Την βελτιστοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης όλων των εμπλεκόμενων μερών
  • Τη στενή συνεργασία με το δίκτυο προμηθευτών μας, προκειμένου να αναγνωρίζονται άμεσα οι αλλαγές στην τεχνολογία και την οικονομία, και στη συνέχεια να διαμορφώνονται τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και προσαρμογής
  • Τη διατήρηση ενός δυναμικού δικτύου επικοινωνίας με όλα τα μέρη της αλυσίδας προμηθειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προληπτική αντίδραση σε πιθανές αλλαγές/απειλές της αγοράς
  • Η διασφάλιση της λειτουργίας των προμηθευτών σύμφωνα με εμποριά και περιβαλλοντικά πρότυπα, εξετάζοντας τις σχετικές πιστοποιήσεις τους.
Για θέματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργαζόμαστε και με την DT, η προσέγγιση της οποίας αξιολογείται πολύ θετικά (η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αξιολογηθεί ως «Best in Class») από σχετικούς οίκους αξιολόγησης (π.χ. SAM). 

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο παγκόσμιων προκλήσεων σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται δυναμικά σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες (sustainable supply chains) χαρακτηρίζονται από μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη των εταίρων τους και προάγουν κοινωνικά ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας, η έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια, και εν γένει η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο, με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και πρακτικές, αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, εναρμονισμένη με το όραμα του Ομίλου.

Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς εταίρους για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική απόδοση του Ομίλου, αλλά και τις σχέσεις με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Ταυτόχρονα, ως Όμιλος επιδιώκουμε να αποτελούμε συνεργάτη προμηθευτών που υιοθετούν κοινές αξίες και αρχές, μέσω ενός πλαισίου συνεργασίας καθορισμένου από την Πολιτική Προμηθειών, που αναλύεται πιο κάτω, και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούμε συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό της ανταγωνιστικότητας, της αξιοκρατίας και των
ίσων ευκαιριών.