Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης/Πιστοποιητικά

Πολιτική Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ

Εμείς στον Όμιλο ΟΤΕ, με οδηγό το ΟΡΑΜΑ, την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επιτυχή πελατοκεντρική φιλοσοφία μας, την ανταγωνιστική θέση μας και την παροχή τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ως «εταιρικός πολίτης» στοχεύουμε στην παροχή αξίας στα ενδιαφερόμενα μέρη και πιστεύουμε ότι η ποιότητα, η υγεία & ασφάλεια στην εργασία, η ορθολογική διαχείριση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν κρίσιμα θέματα για την κουλτούρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα διευθυντικά μας στελέχη καλούνται να αποτελέσουν υπόδειγμα.

Στοχεύοντας στην Επιχειρηματική Αριστεία, δεσμευόμαστε για:

  • τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και της απόδοσης μας μέσω του καθορισμού, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης των στόχων μας, με σκοπό να ικανοποιήσουμε ή και – όπου αυτό είναι εφικτό - να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των πελατών, των μετόχων, των συνεργατών, του προσωπικού μας καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου,
  • την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τη διασφάλιση ενός επαρκώς υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας δεδομένων,
  • την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών πληροφορικής.
  • την αξίωση συμμετοχής του προσωπικού μας, των ανάδοχων και προμηθευτών μας στην επίτευξη των στόχων μας, σχετικά με την ποιότητα των εργασιών μας, την υγεία και την ασφάλεια, την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή όλων των σχετικών κανονισμών και προγραμμάτων,
  • την προσπάθεια εξεύρεσης καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά στις λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες μας, την υιοθέτηση προληπτικών πρακτικών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ρύπανσης, τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την αποφυγή πιθανών τραυματισμών και προβλημάτων υγείας του προσωπικού, των συνεργατών και του ευρύτερου κοινού,
  • την ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, του προσωπικού μας και των ενδιαφερόμενων μερών μας σχετικά με την ποιότητα, το περιβάλλον, την ενέργεια και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,
  • την προστασία του κοινού μέσω των βασικών αρχών και συστάσεων όπως αυτές αναφέρονται στη Πολιτική για την Η/Μ Ακτινοβολία, επιδιώκοντας τη διαφάνεια, την ενημέρωση, τη συμμετοχή και την προώθηση της επιστήμης,
  • την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, αλλά και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, κατά PAS99:2012

H πιστοποίηση PAS99 (Publicly Available Specification) παρέχει, την πρώτη παγκοσμίως, περιγραφή απαιτήσεων για Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης. Αναπτύχθηκε ως απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς ώστε να ενοποιούνται σε ένα Σύστηµα, με κοινή μεθοδολογία οι επιµέρους απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης.

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού ΟΤΕ: 068180002
Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού COSMOTE: 068180001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  κατά ISO 9001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης, κατά ISO 14001:2015
Γενικές Απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και εργαστηρίων, κατά ISO 17025:2005
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας  στην Εργασία, κατά OHSAS  18001:2007
Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Κατευθυντήριες Οδηγίες, κατά ISO 19600:2014
Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, κατά ISO 20000-1:2011
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατά ISO 22301: 2012
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατά ISO 27001:2013
Διαχείριση  Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες, κατά ISO 31000: 2009
Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, κατά ISO 37001:2016
Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, κατά ISO 50001:2011
Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Assurance Reports on Controls at a Service Organisation | ΙSAE 3402 (SOC 1) Type ΙΙ , ISAE 3000 (SOC 2) Type ΙΙ, SOC 3
facebook
instagram
youtube
twitter