Μερίσματα

Το ποσό που ορίζεται ως μέρισμα πρέπει να καταβληθεί στους μετόχους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που επικυρώνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει την διανομή μερίσματος.
 

Έτος Μέρισμα σε ευρώ
ανά μετοχή
Ημερομηνία Απόφασης
ΓΣΜ
1999 0.60 29 Ιουνίου, 2000
2000 0.70 26 Ιουνίου, 2001
2001 0.70 19 Ιουνίου, 2002
2002 0.70 30 Ιουνίου, 2003
2003 0.35 17 Ιουνίου, 2004
2004 - 16 Ιουνίου, 2005
2005 - 22 Ιουνίου, 2006
2006 0.55 21 Ιουνίου, 2007
2007 0.75 26 Ιουνίου, 2008
2008 0.75 24 Ιουνίου, 2009
2009 0,19 16 Ιουνίου, 2010
2010 0,1179 23 Ιουνίου, 2011
2011 - 15 Ιουνίου, 2012
2012 - 26 Ιουνίου, 2013
2013 - 24 Ιουνίου, 2014
2014 0.08 12 Ιουνίου, 2015
2015 0.10 23 Ιουνίου, 2016
2016 0.16 20 Ιουνίου, 2017

Tο προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το ισχύοντα φορολογικό κώδικα, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση της παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις. 

facebook
instagram
youtube
twitter