Πιστοληπτική Διαβάθμιση


Η πιστοληπτική αξιολόγηση αφορά την οικονομική αξιοπιστία μιας επιχείρησης και διενεργείται από ανεξάρτητες εταιρείες χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Οι δείκτες της πιστοληπτικής αξιολόγησης και η χρηματοοικονομική έρευνα βοηθούν τους επενδυτές να εκτιμήσουν τη χρηματιστηριακή αξία μιας επιχείρησης καθώς και το βαθμό επενδυτικής επικινδυνότητας που αυτή παρουσιάζει.

Οι Standard & Poor’s (S&P) και η Moody’s είναι κορυφαίες εταιρείες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων καθώς και εταιρείες έρευνας και ανάλυσης επιχειρηματικών κινδύνων. Ο υψηλότερος δείκτης που δίνουν για μακροπρόθεσμες οφειλές είναι το Aaa και ο χαμηλότερος το C. Η Moody’s χρησιμοποιεί επιπλέον των δεικτών και αριθμητικές ενδείξεις (1,2,3) ενώ οι S&P συνδυάζουν τους δείκτες με θετικό ή αρνητικό πρόσημο.

Οι βραχυπρόσθεσμες αξιολογήσεις αυτών των εταιρειών αξιολογούν την ικανότητα μιας επιχείρησης να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της. Οι δείκτες Α1/Ρ1 (υψηλότεροι δυνατοί) των Moody’s και S&P αντίστοιχα υποδηλώνουν μεγάλη ικανότητα αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων οφειλών, οι δείκτες Α2/Ρ2 υποδεικνύουν ικανοποιητική ικανότητα και οι δείκτες Α3/Ρ3 μια επαρκή, απλώς, ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς και τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, κατά τους Moody’s και Standard & Poor’s μπορείς να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες τους: www.moodys.com και www.standardandpoors.com
 

  Moody’s Standard & Poor’s
Πιστοληπτική Διαβάθμιση (ΠΔ) B1 B+
Προοπτική Θετική Προοπτική Σταθερή Προοπτική
Τελευταία ενημέρωση για (ΠΔ) Φεβρουάριος 2018 Σεπτέμβριος 2015
Αναλυτές Carlos Winzer Παναγιώτης Παλιακούδης

facebook
instagram
youtube
twitter