Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση για την υπεύθυνη λειτουργία του. Η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη του (κυρίως οι μέτοχοι και οι επενδυτές, τα μέσα ενημέρωσης, το κράτος και οι προμηθευτές), ουσιαστικά, απαιτούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Ομίλου με νόμους και κανονισμούς και τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, εκβιασμών και δωροδοκίας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management System). Το Σύστημα υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων.


Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, ισχύει η ακόλουθη Πολιτική:

  • Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
Η πολιτική αυτή περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης του Ομίλου OTE και τις σχετικές αρμοδιότητες.

Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου ΟΤΕ. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System), ο ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η πρόληψη. Το Σύστημα αφορά στη συμμόρφωση όλων (Εργαζομένων και Διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εσωτερικές Πολιτικές.

Κάθε Εργαζόμενος ή / και τρίτα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.) μπορούν, επώνυμα ή ανώνυμα, να αναφέρουν στα κανάλια επικοινωνίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέματα παραβατικής συμπεριφοράς και να εκφράσουν έναν προβληματισμό ή ένα παράπονο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των Εταιρικών Πολιτικών ή της Νομοθεσίας.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στις ενότητες Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση, καθώς και στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016.
 

facebook
instagram
youtube
twitter