Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Η βαθμολογία της αξιολόγησης των προμηθευτών από τις οργανωτικές μονάδες του ΟΤΕ και της COSMOTE που εμπλέκονται στη διαδικασία, καθώς και τα συμπληρωμένα από τους προμηθευτές ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης τροφοδοτούν το Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών του Ομίλου, προκειμένου να προκύψει ποσοτικοποιημένα η επίδοση κάθε προμηθευτή. Η επίδοση κάθε προμηθευτή σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση του Ομίλου.

Για τους προμηθευτές που συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία, η Διοίκηση αποφασίζει αν θα παραμείνουν στη λίστα των αποδεκτών προμηθευτών του Ομίλου, αν χρειάζεται να δείξουν βελτίωση στην επίδοσή τους (οπότε καθορίζονται κάποια σχέδια δράσης σε συνεργασία με τους προμηθευτές) ή αν θα διακοπεί η συνεργασία με τον Όμιλο (οπότε ενημερώνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Ομίλου). 

Στον ΟΤΕ και την COSMOTE αναγνωρίζουμε ότι οι εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα υψηλού κινδύνου (π.χ. συσκευές κινητών τηλεφώνων, εξοπλισμό πληροφορικής κ.λπ.) και δραστηριοποιούνται σε χώρες υψηλού ρίσκου (π.χ. λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες), είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια της εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι προμηθευτές στο εξωτερικό είναι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες αποτελούν προμηθευτές και της DT, οπότε λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και των ελέγχων της DT για κάθε κοινό προμηθευτή. Σε περίπτωση που η DT αναγνωρίσει ότι κάποιος προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με την πολιτική του Ομίλου DT και τα διεθνή πρότυπα και διακόψει τις συναλλαγές μαζί του, ο ΟΤΕ και η COSMOTE ενημερώνονται και στη συνέχεια αφαιρούν τον συγκεκριμένο προμηθευτή από τη λίστα των αποδεκτών προμηθευτών τους. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εάν από τον προσυμβατικό έλεγχο της ακεραιότητας και την αξιολόγηση (Integrity Check and Compliance Business Assessment) του υποψήφιου προμηθευτή ή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με έναν προμηθευτή υποπέσουν στην αντίληψή μας πράξεις ή παραλείψεις που εγείρουν σοβαρούς κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης, τότε οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες αυτές καταχωρούνται σε σχετικό «Κατάλογο Μη Συμμορφούμενων Προμηθευτών» (Non Compliant List), κατόπιν απόφασης του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, της Αιτούσας Επιχειρησιακής Μονάδας και της Αρμόδιας Επιχειρησιακής Μονάδας Διαχείρισης της Προμήθειας και για το χρονικό διάστημα που από κοινού θα αποφασιστεί.